MATTHIAS FLÜCKIGER & CLAIRE PASQUIER

Thomas Mann's Doktor Faustus & Beethoven's Sonata Opus 111
Claire Pasquier - Flügel
Matthias Flückiger - Sprecher

MATTHIAS FLÜCKIGER & CLAIRE PASQUIER